KC Nijkerk zamelt herbruikbare goederen (goedzooi) in. In totaal werd in het eerste halfjaar van 2019 57.122 kg ingezameld, waarvan 51.284 kg als product of grondstof is hergebruikt. Dit geeft een milieurendement van 89,8%.

ANBI

ANBI gegevens:
Naam: Stichting KringloopCentrum Baarn-Bunschoten
Adres: Tolweg 1-a
  3741 LM Baarn
Telefoon: 085-0185579
Emailadres: administratie@kringloopbaarn.nl
RSIN nummer:                               0067.64.800


Doelstelling van de Stichting (statuten, artikel 2 lid 1)

  1. Het bevorderen van produkthergebruik alsmede hergebruik van onderdelen en grondstoffen teneinde de uitputting van eindige grondstofvoorraden tegen te gaan;
  2. het scheppen van betaalde- en onbetaalde werkgelegenheid;
  3. het oprichten van- of deelnemen in organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;
  4. het verlenen van diensten aan organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;
  5. het geven van voorlichting aan- en de bevordering van de bewustmaking van bevolking en overheid ten aanzien van het sparen van grondstoffen en energiebronnen, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimtste zin des woords.

Beleidsplan:
T.b.v. de milieudoelstelling wordt hergebruik van goederen gestimuleerd door het actief inzamelen van deze goederen en ze vervolgens, na sorteren en repareren weer te verkopen in onze kringloopwinkels. Daarnaast worden de afgekeurde goederen zoveel mogelijk in gescheiden fracties afgevoerd naar betrouwbare afnemers. Al deze afnemers staan op de landelijke VIHB lijst.

Ter realisering van de sociale doelstelling biedt de stichting mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen. Doelgroepen zijn o.a. langdurig werklozen, 50+ en mensen met een re-integratievraag. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de gemeentelijke sociale dienst van de gemeentes Baarn, Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk en psychiatrische instellingen in de omgeving. Ten behoeve van de ontwikkeling en scholing van het eigen personeel is een scholingsplan opgesteld waarvoor jaarlijks een budget beschikbaar is dat elk jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Het beleid op korte termijn is gericht op het optimaliseren en uitbreiden van bovenstaande activiteiten.

Bestuur:
Voorzitter: W. Huijgen, Bunschoten
Secretaris: W.L. Lieberwerth, Baarn
Penningmeester:                           G. Heek, Bunschoten
Lid: R.R.R. Hüner, Baarn


Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor de door hun ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden. Personeel in dienst van de stichting wordt beloond conform het Handboek arbeidsvoorwaarden Branche Vereniging Kringlopen Nederland (BKN). Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar rato van het aantal gewerkte uren.

Balans per 31 december 2018 (x € 1.000)

Aktiva         Passiva
Materiële vaste activa   1.283         Eigen vermogen   1.110
Financiële vaste activa       9         Langlopende schulden   232
            Kortlopende schulden 139
 
Vorderingen                75
Liquide middelen              114
 
  1.481       1.481


Resultatenrekening over het jaar 2018 (x € 1.000)

Netto omzet  1.135
Inkoopwaarde van de omzet     181
Bruto marge     954
Personeelskosten     460
Overige bedrijfslasten     416
      -22
Resultaat deelneming     29
Resultaat       7
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
©2019 Kringloop Centrum Nijkerk
voorwaarden | disclaimer