KC Nijkerk verzamelt herbruikbare goederen (goedzooi) in. In totaal werd in 2018 113.190 kg ingezameld, waarvan ruim 98.764 kg als product of grondstof is hergebruikt. Dit geeft een milieurendement van 87.3%.

ANBI

ANBI gegevens:
Naam: Stichting KringloopCentrum Baarn-Bunschoten
Adres: Tolweg 1-a
  3741 LM Baarn
Telefoon: 085-0185579
Emailadres: administratie@kringloopbaarn.nl
RSIN nummer:                               0067.64.800


Doelstelling van de Stichting (statuten, artikel 2 lid 1)

  1. Het bevorderen van produkthergebruik alsmede hergebruik van onderdelen en grondstoffen teneinde de uitputting van eindige grondstofvoorraden tegen te gaan;
  2. het scheppen van betaalde- en onbetaalde werkgelegenheid;
  3. het oprichten van- of deelnemen in organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;
  4. het verlenen van diensten aan organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;
  5. het geven van voorlichting aan- en de bevordering van de bewustmaking van bevolking en overheid ten aanzien van het sparen van grondstoffen en energiebronnen, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimtste zin des woords.

Beleidsplan:
T.b.v. de milieudoelstelling wordt hergebruik van goederen gestimuleerd door het actief inzamelen van deze goederen en ze vervolgens, na sorteren en repareren weer te verkopen in onze kringloopwinkels. Daarnaast worden de afgekeurde goederen zoveel mogelijk in gescheiden fracties afgevoerd naar betrouwbare afnemers. Al deze afnemers staan op de landelijke VIHB lijst.

Ter realisering van de sociale doelstelling biedt de stichting mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen. Doelgroepen zijn o.a. langdurig werklozen, 50+ en mensen met een re-integratievraag. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de gemeentelijke sociale dienst van de gemeentes Baarn, Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk en psychiatrische instellingen in de omgeving. Ten behoeve van de ontwikkeling en scholing van het eigen personeel is een scholingsplan opgesteld waarvoor jaarlijks een budget beschikbaar is dat elk jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Het beleid op korte termijn is gericht op het optimaliseren en uitbreiden van bovenstaande activiteiten.

Bestuur:
Voorzitter: W. Huijgen, Bunschoten
Secretaris: W.L. Lieberwerth, Baarn
Penningmeester:                           G. Heek, Bunschoten
Lid: R.R.R. Hüner, Baarn


Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor de door hun ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden. Personeel in dienst van de stichting wordt beloond conform het Handboek arbeidsvoorwaarden Branche Vereniging Kringlopen Nederland (BKN). Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar rato van het aantal gewerkte uren.

Balans per 31 december 2017 (x € 1.000)

Aktiva         Passiva
Materiële vaste activa   758         Eigen vermogen   1.112
Financiële vaste activa       9         Kortlopende schulden    95
 
Vorderingen             66
Liquide middelen           374
 
  1.207        1.207


Resultatenrekening over het jaar 2017 (x € 1.000)

Netto omzet  1.149
Inkoopwaarde van de omzet     193
Bruto marge     956
Personeelskosten     535
Overige bedrijfslasten     398
      23
Resultaat deelneming     25
Resultaat       48
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

©2019 Kringloop Centrum Nijkerk
voorwaarden | disclaimer